Image

RODO

RODO - informacja na temat przetwarzania danych osobowych przez Spółdzielnię WULKAN w Olsztynie

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia WULKAN w Olsztynie z siedzibą w Olsztynie, ul. Poprzeczna 11, 10-282 Olsztyn,
2) kontakt ze Spółdzielnią WULKAN w Olsztynie:
- pisemnie na adres: Spółdzielnia WULKAN w Olsztynie, ul. Poprzeczna 11, 10-282 Olsztyn,
- telefonicznie/mailowo: 89 526 85 96, sekretariat@sp-wulkan.pl.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA
3) Spółdzielnia WULKAN w Olsztynie będzie przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w następujących celach:
- Zawarcie i wykonanie umowy, a także podjęcie działań na Pana/Pani wniosek przed zawarciem umowy - w takim przypadku przetwarzanie jest niezbędne do zawarcie i wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
- Wykonanie obowiązków prawnych, którym podlega Spółdzielnia WULKAN w Olsztynie, wynikających z obowiązującego prawa, m. in. w zakresie obowiązującego prawa tj. przepisów o rachunkowości, przepisów podatkowych itp. (art. 6 ust. 1 lit c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
- Marketing produktów i usług Spółdzielni WULKAN w Olsztynie realizowany w czasie trwania umowy. W ramach tego celu Spółdzielnia WULKAN w Olsztynie może przesyłać Panu/Pani informacje handlowe o produktach i usługach (art. 6 ust. 1 lit a) f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.).

ODBIORCY PANA/PANI DANYCH OSOBOWYCH
4) W ramach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych dostęp do nich mogą uzyskać następujący odbiorcy danych:
- Organy publiczne, instytucje oraz inne podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
- podmioty, którym Spółdzielnia WULKAN w Olsztynie powierzyła przetwarzanie danych osobowych w celu zawarcia i realizacji umowy lub innej umowy z Panem/Panią.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
5) W wymienionych poniżej przypadkach, gdy przetwarzanie danych jest:
- niezbędne do wykonania umowy zawartej pomiędzy Panem/Panią a Spółdzielnią WULKAN w Olsztynie, a także gdy jest ono realizowane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub obowiązku prawnego administratora, Pana/Pani dane będą przetwarzane przez okres umowy zawartej ze Spółdzielnią WULKAN w Olsztynie oraz po wygaśnięciu zobowiązania - w okresie do wygaśnięcia obowiązku publicznoprawnego lub przedawnienia roszczeń„ przewidzianymi przez prawo,
- realizowanie na podstawie Pana/Pani zgody, przetwarzane do czasu jej odwołania.

PANA/PANI PRAWA
6) Przekazując nam swoje dane osobowy PAN/PANI ma prawo do:
- żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych,
- do cofnięcia udzielonej uprzednio zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- wniesienie skargi do organu nadzorczego.

Podane przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. 

Image
Jeżeli jesteś zainteresowany naszą firmą i naszymi usługami możesz zobaczyć inne informacje w social mediach.

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera

Kontakt do nas

Adres

Poprzeczna 11,
10-282 Olsztyn
sekretariat@sp-wulkan.pl
89 526 85 96